BUTONAL NX 4190

BUTONAL NX 4190- modifier for cationic bitumen emulsions