ADDITIF V100

WŁASNOŚCI

Krystalizacja: Teoretycznie Additif V 100 krystalizuje w temperaturze około +10°C, ale często występuje zjawisko „nad-ciekłości” i produkt pozostaje w stanie ciekłym poniżej tej temperatury. Jeśli się zestali, należy go delikatnie ogrzać do stopienia się i ujednorodnić.

Stabilność: Skuteczność środka Additif V 100 może się zmieniać przy zbyt długim przechowywaniu. Zaleca się zużyć produkt w ciągu 12 miesięcy od daty dostawy. Skuteczność: Zależy ona od typu asfaltu, składu granulometrycznego, pH, stężenia asfaltu, w emulsji oraz od obecności soli metali.

ZASTOSOWANIE

Drogownictwo: Additif V 100 jest stosowany do:

  • Zmniejszania sedymentacji składników asfaltowych, w emulsji w trakcie przechowywania. Zwykle stosowana dawka: 20 do 200 gramów na tonę emulsji.
  • Zwiększania właściwości tiksotropowych kationowych emulsji asfaltowych, dla zapobiegania spływaniu emulsji na pobocza drogi. Zwykle stosowana dawka: 50 do 600 gramów na tonę emulsji.

METODY STOSOWANIA

  • Additif V 100 jest dodawany do przygotowanej fazy wodnej przy zapewnionym mieszaniu. Korzystne jest wykorzystanie fazy wodnej zawierającej ten dodatek w ciągu 3 dni.
  • Additif V 100 można także dodać do gotowej emulsji.
  • Additif V 100 można wstępnie zmieszać z częścią fazy wodnej, ważącą 4 do 5 razy tyle co dodatek, a następnie mieszaninę taką można dodać do emulsji przy zapewnieniu mieszania.

Prześlij zapytanie o ulotkę

Prześlij zapytanie o kartę charakterystyki (MSDS)